> coronavirus > routekaart

Routekaart

 
 

Het Interkerkelijke Contact in Overheidszaken (CIO) heeft in zijn vergadering van vrijdag 19 maart jl. de door een werkgroep voorbereide routekaart voor de kerken besproken en aanvaard als weloverwogen advies voor de bij CIO aangesloten 31 kerkgenootschappen, waaronder de doopsgezinde broederschap. Het eind van de pandemie is nog niet in zicht. De routekaart is een instrument dat voorlopig nog nodig en actueel zal blijven. 

De routekaart leest als de Covid-routekaart van de overheid. De kaart bestaat uit kolommen per fase (waakzaam, zorgelijk, ernstig, zeer ernstig, zeer ernstig met verzwaring) en een toelichting. Tekst en toelichting vormen één geheel met de routekaart. De routekaart biedt ook een perspectief en geeft een handvat om in te spelen op toekomstig mogelijke veranderde omstandigheden. Wanneer het in de komende tijd tot een afschaling van maatregelen kan komen, is per fase aangegeven wat dan meer mogelijk kan zijn. 

Dit betekent dus ook dat de publicatie van deze routekaart geen wijziging brengt in de maatregelen die op dit moment van toepassing zijn. 

Bij de routekaart zijn de volgende 7 aandachtspunten genoemd.
1. De routekaart voor kerken sluit aan bij de systematiek van de routekaart die de overheid heeft gepubliceerd - zoek op 'routekaart coronamaatregelen versie 8 maart 2021' - en is onderverdeeld in fases van ernst van de pandemie. Deze fases zijn: waakzaam, zorgelijk, ernstig, zeer ernstig (met verzwaring = lockdown). 
2. Welke fase van toepassing is is te vinden op het coronadashboard van de overheid. Zie hiervoor https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/maatregelen 
Op dit moment geldt de fase 'zeer ernstig met verzwaring (= lockdown)' voor heel Nederland. 
3. De publicatie van deze routekaart brengt dus geen verandering in de actuele situatie en in de maatregelen die van toepassing zijn en/of worden geadviseerd, maar wijst daarin de weg. 
4. De routekaart is ook bedoeld om perspectief te bieden voor het moment dat meer mogelijk zal kunnen zijn - als tot afschaling van de maatregelen kan worden besloten. 
5. De routekaart voor kerken omvat in totaal 3 pagina’s: de toelichting op de laatste pagina maakt integraal deel uit van de routekaart. Met nadruk is het advies om te beginnen met het lezen van deze toelichting en daarna de in kolommen ingedeelde pagina’s 1 en 2. 
6. De in de routekaart vervatte maatregelen dienen altijd te worden overwogen in het geheel van basisregels (afstand, handen wassen e.d.) en in relatie tot de concrete activiteit en/of locatie (zoals het kerkgebouw) waar deze activiteit plaatsvindt. 
7. Het verdient aanbeveling om de erediensten in alle risiconiveaus digitaal c.q. online beschikbaar te stellen. Zo is de kerkdienst ook voor kwetsbare groepen toegankelijk. 

Klik hier voor de routekaart voor kerken.

Vanwege de huidige situatie (zeer ernstig met verzwaring = lockdown) is het advies volgens de routekaart om de eredienst online uit te zenden. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) handhaaft in lijn daarmee het volgende advies:

Blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik van de mogelijkheid diensten digitaal uit te zenden, of benut het aanbod van digitale vieringen van andere gemeenten. 
Mocht een kerkenraad toch de afweging maken om een fysieke bijeenkomst te houden, doe dat dan met maximaal dertig personen en met inachtneming van alle richtlijnen van het RIVM.

Ook geldt voor de opnamen van een dienst nog steeds dit advies:
Maak zo min mogelijk gebruik van zangers tijdens (de opname van) een dienst. Mocht een kerkenraad toch besluiten zangers te laten zingen, neem dan de zanggedeelten op tijdens een apart dagdeel, los van het overige deel van de viering. Dit is goed mogelijk als de opnamen in de week voorafgaande aan de zondag plaatsvinden. Beperk u ook in een dergelijke situatie tot twee zangers. Denk daarnaast aan andere mogelijkheden, zoals het instrumentaal laten horen van een lied.


routekaart

coronavirus