> nieuws

Nieuws

 
9 juli 2022

Visienota 'Naar een duurzame toekomst'

Op 15 juni jl. hebben de vertegenwoordigers van de 19 lidkerken van de Raad van Kerken in Nederland unaniem ingestemd met de nieuwe visienota Naar een duurzame toekomst.

De nota beoogt een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat over thema's als klimaatverandering, biodiversiteit en grondstoffenschaarste. Daarbij wordt een brede definitie van duurzaamheid gehanteerd, die zowel ecologische als sociaal-economische en politieke aspecten omvat. De relatie met de christelijke traditie, het bijbels getuigenis en de theologie is daarbij van wezenlijk belang.

Het is niet voor het eerst dat de Raad met een visienota op dit gebied komt. Zo bracht in 2002 de Raad de nota Naar een duurzame mondiale samenleving uit, en verscheen in 2019 de brochure Van God is de aarde. Het oecumenisch werk is echter al veel ouder. Onlangs verscheen Ongekende jaren - een overzicht van 35 jaar Kerk en Milieu

Voor meer informatie, klik hier.

De visienota Naar een duurzame toekomst is hier te downloaden.

Duurzaamheid oecumene


Terug