> nieuws

Nieuws

 
19 april 2022

Dopers antwoord op 'Vreugde der Wet'

Jezus had – net als Mozes - na zijn geboorte een bijzondere slaapplaats. Ook van Jezus’ levenseinde – net als dat van Mozes – worden bijzondere gebeurtenissen verteld: een drie uur durende duisternis en het scheuren van het voorhangsel van de tempel. Van Jezus wordt ons verteld dat ook hij, net als Mozes deed, vanaf een berg heeft gesproken. Deze bergwoorden van Jezus geven naar hun inhoud een radicale interpretatie van de Tora.

Verbinding
Geboorte en sterven van Jezus, die aan de basis van ons christendom staan, worden in de christelijke kalender beide gevierd en herdacht. Maar wat niet gevierd wordt, is het feest over de leer van Jezus: Vreugde over de Bergrede. De bijzondere inhoud van de Bergrede wordt bepaald door het visioen van de geluksspreuken, door een radicale interpretatie van de Tora van Mozes, door de weerloosheid tegenover geweld te stellen, door ons de onvoorwaardelijke liefde voor de naaste en respect voor de vijand voor te houden. 

Kerstfeest, Goede Vrijdag en Pasen worden in veel kerken in één bijbelse theologie met elkaar verbonden. Geboorte, lijden en verlossing worden dan in één adem genoemd. Deze verbinding tussen kribbe en kruis vinden wij al terug in de tekst van de Apostolische Geloofsbelijdenis. Hierin wordt over Jezus gezegd dat hij is ‘geboren uit de maagd Maria’, om vervolgens direct over te gaan op ‘en die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, ten derde dage weer opgestaan uit de dood’… Leer en levenswijze van Jezus hebben geen plaats in deze oude geloofsbelijdenis en … evenmin in de kalender van christelijke gedenkdagen! Op Kerstmis laten ook wij met de tussenliggende veertigdagentijd direct Goede Vrijdag en Pasen volgen.

Essentie 
Beide, de Apostolische Geloofsbelijdenis en de bestaande kalender van feest- en gedenkdagen lijken weinig passend bij de wijze waarop doopsgezinden Jezus zien. Als de essentie van onze geloofsovertuiging zien velen van ons Jezus als de profeet van de Eeuwige, en als de leraar die verwijst naar de Eeuwige. Jezus, profeet en leraar, is voor ons bovenal de prediker van de Bergrede. De Bergrede, waarin naast zaligsprekingen, versterking van de strekking van de Joodse Wet en vooral weerloosheid en liefde geleerd worden.

Een nieuw feest
Wat zou de instelling van het feest Vreugde over de Bergrede hierbij aansluiten. Dit zou een feest kunnen worden over wat Jezus ons geleerd heeft over de Eeuwige. Dit feest zou beantwoorden aan onze visie op Jezus. Wij stellen dan op een feestelijke manier Jezus’ visioen op het Koninkrijk van G’d centraal. Vreugde over de Bergrede, een feest tussen Kerstmis en Goede Vrijdag in. Op dit themafeest over de Bergrede kan worden ingezoomd op Jezus’ beloftevolle profetie en op zijn inspirerende leer. 

Vreugde over de Bergrede: een nieuw feest als inhoudelijke aanvulling voor ons kerkelijk jaar. Natuurlijk: een forse stap in de porseleinkast van de traditie van ons dierbaar doopsgezind geloof. Maar wat een mogelijkheid om de vier functies van de gemeente bijeen te brengen. De vier functies van de gemeente: leren, dienen, vieren en getuigen in één feest samengebracht! Wat een kans voor doopsgezinde gemeenten om de kern van ons christelijk geloof op de kaart te zetten!

Tekst: Alfred van Wijk
Beeld: Wikicommons

Over dit onderwerp is er op 10 en 11 mei in Fredeshiem een bijeenkomst voor predikanten en werkers. Bent u geïnteresseerd en predikant en/of werker in een gemeente? Geef u op bij Vera Kok (vera.kok@ads.nl). Er is nog plek.


Terug