> nieuws

Nieuws

 
28 oktober 2021

Een eigen jeugdwerk!

Dit jaar bestaat de AKC 101 jaar. In 2020 zou een groots feest gevierd worden, maar dat kon helaas niet doorgaan. Ter ere van het eeuwfeest is een jubileumboek uitgebracht waarin de lezer meegenomen wordt door honderd jaar AKC-kampen. Het begint bij de aankondiging van het eerste AKC-kamp eind 1919.

'Het is de zomer van 1920. Over de nog onontgonnen Veluwse heide, tussen de in ochtendnevel gehulde dennenbomen, klinkt het gezang van de vele vogels. Dan klinken plotseling andere, onbekende geluiden: gelach en gejoel! Jongens rennen en stoeien op een heide met daarop een vijftal witte tenten aan de rand van een hakhoutbosje. Even verderop op het erf van boer Jansen zijn enkelen zich aan het wassen met het frisse water uit zijn pomp. Ze hebben net het ontbijt op en geluisterd naar een bijbeltekst. De eerste jongens verzamelen zich ondertussen al langs de schapendrift rondom de dominee, en wachten geduldig op de ochtendbespreking die spoedig zal volgen.' 

Eerste kamp
In 1920 ziet het eerste zomerkamp voor jongeren het levenslicht, en wel in Oud Reemst op de Veluwe. Onder leiding van de drie dominees Hylkema, Van Slogteren, Pottinga en broeder Jongedijk kamperen veertig jongens uit diverse doopsgezinde gemeenten vier dagen op de heide. De kampen worden nog catechisantenkampen genoemd. De aanduiding AKC komt pas vijf jaar later. 

Dit eerste kamp werd aangekondigd met een bericht van P.W.A. Halberstadt in het doopsgezinde weekblad De Zondagsbode van 23 november 1919:

'J.L. Zaterdag 8 nov. zijn te Utrecht namens de Commissie voor Gemeentedagen besprekingen gehouden met broeder Jongedijk van Arnhem over zijn plannen om dezen zomer een jongenskamp te houden voor catechisanten uit verschillende onzer gemeenten. De commissie was terstond met warme sympathie voor de plannen gevonden en na de gehouden besprekingen is 't wel alleszins waarschijnlijk, dat a.s. zomer een dergelijk kamp zal worden gehouden op de Veluwe.'

Deze Commissie voor Gemeentedagen – de latere Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk, oftewel de GDB – is twee jaar eerder in het leven geroepen vanuit de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) en bedoeld om het godsdienstige- en gemeenschapsleven binnen de verschillende doopsgezinde gemeenten in Nederland te versterken. De initiatiefnemer is dominee Tjeerd Hylkema (1888-1962) uit Giethoorn. Zijn inspiratie komt vooral uit zijn bezoeken aan het internationale studiecentrum Woodbrooke van de quakers in Engeland, gedurende zijn studietijd. Hier leert hij een praktisch christen te zijn in een dienende samenleving, zonder veel theologie en gepreek. 

De Zondagsbode
Ook in deze periode speelt al de vraag hoe men de jeugd binnen de kerken kan behouden. In de ogen van dominee Hylkema en broeder Jongedijk is zo’n catechisantenkamp hiervoor het perfecte middel. Tegelijkertijd met dit eerste doopsgezinde catechisanten-jongenskamp in Oud Reemst vinden diverse andere christelijke jongerenkampen plaats, onder andere vanuit de Vrijzinnige Christelijke Jongeren Bond (VCJB). Zij zouden graag willen dat de doopsgezinde jongeren naar hun kampen kwamen. Iets wat dominee Hylkema echter helemaal niet ziet zitten. Zijn ingezonden brief in De Zondagsbode van 3 april 1921 laat dat zien: 

'Want ik zou willen hebben dat alle Doopsgezinden die voor jeugdwerk gevoelen, dat die niet de algemeen vrijzinnige jongerenbond krachtig gingen steunen, — maar een eigen jeugdwerk bewust en krachtig op touw gingen zetten. Een eigen jeugdwerk, dat niet alleen in 't algemeen vrijzinnig godsdienstig leven opbouwt, maar ook tegelijk de gemeente opbouwt. (...) Wij zijn begonnen met onze catechisantenkampen. Die hebben bij uitstek voldaan. In plaats van een kamp met 40 jongeren, zullen wij dit jaar er twee of drie houden. Maar wij konden gemakkelijk honderden bereiken, als wij mannen en geld genoeg hadden.'

Er ontstaat een discussie binnen de doopsgezinde gemeenschap. Dat niet iedereen vertrouwen heeft in het eigen te organiseren jeugd- en kampenwerk blijkt wel uit de ingezonden brief van S.N.W. Gorter in De Zondagsbode van 10 april 1921: 

'Moeten onze jongeren dit alles nu ter zijde laten? Moeten wij hen laten wachten op een organisatie van Doopsgezinden, die nog wel eens zeer lang op zich kan laten wachten, die dus nog wel eens zéér zwak op de beenen zou kunnen staan? Daarom: geen speciaal Doopsgezind Jeugdwerk. Niet weer opnieuw het schotje. Geen particularisme en sectarisme. Maar steun aan de algemeene organisatie, die reeds bestaat, reeds zegenrijk werkt, doch tot grooter krachtontplooiing in staat moet worden gesteld.'

Een mooie reactie van initiatiefnemer broeder Jongedijk kon niet uitblijven. De Zondagsbode van 17 april 1921:

'Laat ons dus werken en wieden in eigen tuintje, met waardeering en zoo mogelijk hulp aan andere nuttige zaken. Helpt nu vast mee opdat ons catechisantenkamp, evenals het vorig jaar een succes wordt op allerlei gebied, ook tot zegen voor onze gemeenten. Jongens catechisanten van verleden jaar, ik verlang nu reeds weer naar ons gezellig en stichtelijk samenzijn op de heide. Laatst ben ik op mijn eentje nog eens naar Oud Reemst gefietst, heb daar de mooie heide, onze kampplaats, schuur van Jansen en onze geruïneerde veldkeuken nog eens gadegeslagen en allerlei aangename herinneringen hielden mij een wijle bezig.'

Volharding
En dus volgen er meer heidekampen, dankzij de volharding van dominee Hylkema en broeder Jongedijk. In 1921 wordt een tweede jongenskamp in Oud Reemst gehouden. In 1922 komt hier het waterkamp in Giethoorn bij. In 1924 wordt het kampaanbod verder uitgebreid met een meisjeskamp in het clubhuis van Loosdrecht en vier meisjes- en jongenskampen in tenten op Elfbergen (Gaasterland). Voor de meisjeskampen in Gaasterland worden speciale nachtwakers aangesteld, die als taak hebben over de meisjes en het materiaal te waken. 

Nieuwsgierig geworden naar de rest van het 100 jaar AKC jubileumboek? Bestellen kan op www.akckampen.nl/100jaar

Dit stuk stond in aangepaste vorm in Doopsgezind NL van september 2020.

Tekst en beeld: Redactie 100 jaar AKC

AKC jubileumboek


Terug