> nieuws

Nieuws

 
4 juni 2021

Toekomst doopsgezind kerkgebouw Middelstum zekergesteld

Op vrijdagmiddag 4 juni 2021 werd het kerkgebouw van de doopsgezinde gemeente Middelstum overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken te Groningen. Daarmee is de toekomst van het gebouw en de daarmee verbonden geschiedenis zekergesteld.

Deze stap was nodig omdat de doopsgezinde gemeente Middelstum niet meer in staat is de financiering van het gebouw voor de verdere toekomst te garanderen.

Bij de bouw van het kerkgebouw en de naastgelegen pastorie in 1863 werd een gedenksteen van een eerder kerkgebouw uit Huizinge naar Middelstum overgebracht en in de noordmuur van het nieuwe kerkgebouw ingemetseld. Op die gedenksteen staat de volgende tekst:

Liefde, de band der volmaaktheid

Godsdienstigheid bezielde de gemoederen
Van een kleine schaar, gezind als broederen.
Elk schonk gewillig van het zijne naar vermogen,
Zoo werd dit kerkgebouw door liefde opgetogen
Ter kweeking van geloof en deugd en van verlichting,
Tot troost, bemoediging en onderlinge stichting.
Treed in O Christen, wie gij zijt, bid aan in vrede.
God wordt het best gediend door Christelijke zeden.

Het stemt tot erkentelijkheid dat de stichting bereid is de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de toekomst van het kerkgebouw, het antieke kabinetorgel en de met het gebouw verbonden historie. Het gebouw is – blijkens de gedenksteen – in liefde opgetogen. Het wordt nu met liefde doorgegeven, in het vertrouwen dat het in de toekomst ook met liefde en zorg in stand zal worden gehouden, mede ten behoeve van de Middelstummer dorpsgemeenschap en ten dienste van een breder maatschappelijk belang.

Middelstum, 26 mei 2021.

toekomst Middelstum Groningen


Terug