> nieuws

Nieuws

 
20 februari 2020

Nieuw ADS-reglement aangenomen

tekst: Henk Stenvers

In november 2019 heeft de Gemeentevergadering, bijeen in Amsterdam, het voorstel van het bestuur van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit aangenomen om de bestuursstructuur van de Sociëteit te veranderen. Hiermee is gekozen voor een vorm waarin meer aandacht kan zijn voor geloofsinhoud, in plaats van vooral zakelijke onderwerpen. Op 15 februari jl. werd in een extra Gemeentevergadering het nieuwe, daarbij passende reglement aangenomen.

Omdat er in november 2019 niet voldoende aanwezigen waren om een rechtsgeldig besluit te nemen over een nieuw reglement dat past bij de nieuwe structuur, heeft het bestuur een extra Gemeentevergadering bijeengeroepen op 15 februari 2020. In deze vergadering, gehouden in Amersfoort, werd een aangepast reglementsvoorstel behandeld. Gelukkig waren er ruim voldoende gemeente-afgevaardigden aanwezig om op een juiste manier reglementen aan te nemen. Meerdere amendementen op het voorstel werden besproken en door de vergadering verworpen. 
Uiteindelijk werd het nieuwe reglement met algemene stemmen aangenomen.

In de nieuwe structuur is voorzien in een Gemeenteberaad, een bijeenkomst voor alle doopsgezinden, waarin vooral inhoudelijke zaken over geloof en gemeente aan de orde zullen komen. Het eerste Gemeenteberaad zal gehouden worden op zaterdag 13 juni. 

De taken van de Gemeentevergadering, vroeger geheten Broederschapsvergadering, zijn door de organisatiewijziging overgegaan op de Ledenraad. Deze Ledenraad bestaat uit zo’n 20 gemeenteleden uit verschillende regio’s. Zij komen tenminste drie keer per jaar bij elkaar. In het voorjaar om de jaarrekening en het jaarverslag goed te keuren, midden in het jaar om met het bestuur beleidsvoornemens te bespreken en in het najaar om het jaarplan en de begroting vast te stellen. 

Het bestuur legt dus verantwoording over het gevoerde beleid af aan de Ledenraad, en legt aan deze raad de beleidsvoornemens voor. Daarnaast is de Ledenraad klankbord en gesprekspartner voor het bestuur. Samen denken Ledenraad en bestuur na over de toekomst van onze geloofsgemeenschap. 

Gesterkt door het vertrouwen van de Gemeentevergadering van 15 februari kan het bestuur met de Ledenraad en met de medewerkers van het ADS-bureau aan de slag om de nieuwe organisatie verder vorm te geven.     

ADS-reglement


Terug