> nieuws

Nieuws

 
30 januari 2020

Oecumene in Oostenrijk: verzoening met vrije kerken

Op 21 januari 2020 kwamen leiders van verschillende kerken bijeen op de jaarlijkse oecumenische receptie in het rooms-katholieke seminarium in Wenen. Bij die gelegenheid overhandigde Reinhard Kummer een verzoeningsbrief van de vrije kerken in Oostenrijk aan RK kardinaal Christoph Schönborn.

Kardinaal Christoph Schönborn sprak op deze traditionele oecumenische receptie over een nieuwe ‘kwaliteit van oecumene’. Die gaat steeds minder over christelijke denominaties, maar altijd over Christus en christen zijn. In zijn toespraak herinnerde hij aan zijn verstaan van de oecumene bij zijn benoeming als bisschop in 1991: 'Oecumene is als een wiel met veel spaken die staan voor de verschillende kerken en waarvan het centrum Jezus Christus is. Hoe dichter we bij Jezus Christus in ons midden zijn, hoe dichter we bij elkaar zijn.’

De aartsbisschop van Wenen blikte ook terug op de 150e baptistenviering in november in Oostenrijk waaraan hij had deelgenomen, en zei zeer dankbaar te zijn voor het werk van deze kerk. Tijdens deze jubileumviering heeft Schönborn met betrekking tot de wederdoperse beweging gepleit voor een gewetensonderzoek door de katholieke en evangelische kerken, vanwege het feit dat deze kerken van meet af aan de vrij-kerkelijken hebben vervolgd. ‘Vergeef ons’, heeft de kardinaal bij die gelegenheid letterlijk gezegd tegen de vertegenwoordigers van de vrije kerken.

Reinhard Kummer, voorzitter van de Raad van de Vrije Kerken in Oostenrijk en voorzitter van het bestuur van de Mennonitischen Freikirche Österreich (doopsgezinden), greep deze verontschuldiging tijdens de oecumenische receptie van 21 januari aan. Hij overhandigde de kardinaal een officiële brief, die aanzienlijk kan bijdragen aan de verdere verdieping van de relatie tussen de vrije kerken en de gevestigde kerken in het land.

‘Ja, wij vergeven’, citeerde Kummer uit de brief aan de kardinaal. De woorden van de kardinaal hebben de vrije kerken ‘bewogen’, zei hij ook. Aangaande hun omgang met andere kerken zijn de vrije kerken zich ervan bewust dat zij vaak een bepaalde arrogantie hebben gehad, waarvoor zij zich nu ook verontschuldigen. ‘Alle christenen en kerken moeten samen de uitdagingen van de seculiere samenleving aangaan en samen het evangelie verkondigen’, zei Kummer.

De brief luidt als volgt:

Geachte kardinaal Schönborn,
Uw duidelijke woorden ‘Vergeef ons wat onze kerk de wederdopers heeft aangedaan tijdens de Reformatie’, uitgesproken tijdens de festivaldienst ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum van de baptistencongregatie Mollardgasse op 23 november 2019, willen wij graag beantwoorden met: ‘Ja, wij vergeven’.
Al in 1998 hebben we dankbaar uw inspanningen om de historische schuld te overwinnen, waargenomen. In die tijd heeft pastor Horst Fischer van de baptisten al met vergeving geantwoord en ook is vergeving van verschillende kanten tot uitdrukking gebracht bij de verwerking van de geschiedenis van de wederdopers. Door de jaren heen zijn warme relaties tussen onze tradities gegroeid en we drukken onze dankbaarheid en vreugde uit dat historische lasten met behulp van de Heilige Geest kunnen worden verminderd door toegewijde dienaren van onze Heer Jezus Christus. 
We zijn ons er pijnlijk van bewust dat sommige ontmoetingen met andere tradities van onze kant zijn aangegaan met vrije-kerk-arrogantie, die beschadigingen en afstand heeft veroorzaakt. Daarom zeggen ook wij: ‘Vergeef ons’. 
Op een respectvolle manier in de geest van onze Heer Jezus Christus willen we de uitdagingen van een steeds seculierere samenleving aangaan samen met u mijnheer kardinaal, en met alle christelijke tradities, en het evangelie van Jezus Christus prediken.
We groeten u dankbaar en warm met Ef 6,23.24 - 'Vrede zij met de broeders, en liefde met geloof in God, de Vader en de Heer Jezus Christus. Genade is onveranderlijk met allen die onze Heer Jezus Christus liefhebben!’

Namens de Raad van Vrije Kerken in Oostenrijk,
Reinhard Kummer, voorzitter

Het oorspronkelijke artikel is hier te vinden.
Oorspronkelijke tekst Sven Kühne; vertaling/bewerking Marijke van Duin

Foto: Reinhard Kummer overhandigt de verzoeningsbrief van de vrije kerken in Oostenrijk aan RK kardinaal Christoph Schönborn.

oecumene Oostenrijk verzoening wederdopers


Terug