> nieuws

Nieuws

 
9 mei 2019

Verklaring Europese doopsgezinde studenten

Van 26-29 april trof een groep Europese doopsgezinde studenten elkaar in Klaipeda, Litouwen. Zij spraken over (neo)nationalisme en populisme in relatie tot het doperse geloof en de doperse traditie. In een verklaring roepen zij op deel te nemen aan de Europese verkiezingen, 23 mei aanstaande.

Hieronder volgt de verklaring.

Verklaring EMTSM (European Mennonite Theology Student’s Meeting), Klaipėda, Litouwen, 26-28 april 2019
Als doopsgezinde theologiestudenten spraken we tijdens onze jaarlijkse bijeenkomst over (neo)nationalisme. We zien het als onze opdracht om te getuigen van Gods vrede en recht, onze verschillende achtergronden en relaties overstijgend. Geïnspireerd door deze opdracht kijken we met grote bezorgdheid naar de wereldwijde groei van nationalistische bewegingen. We zien hoe politieke partijen in Zwitserland, Nederland, Duitsland en andere landen in Europa een geluid van vreemdelingenhaat, nationale identiteit en exclusiviteit verpakken in hun programma’s. Alhoewel niet identiek zien we toch ook in Canada, Paraguay en Colombia (landen waar ook leden van onze groep vandaan komen) de opkomst van nationalistische stemmen met een discriminerende aard.

We zijn ons ervan bewust dat we niet altijd naar onze opdracht geleefd hebben door teveel openheid te tonen voor deze etnische/nationalistische verhalen, of door ons verzuim om ze te weerleggen. Het is belangrijk om de gevolgen van onze nationalistische verledens te herinneren, alsmede de kracht van al onze individuele stemmen die samen van een wereldbeeld getuigen waarin diversiteit en respect voor een ander klinkt – gebaseerd op onze identiteit als vredeskerk.

Van oudsher hebben de Mennonitische tradities grote nadruk gelegd op de scheiding van kerk en staat. Doopsgezinden zijn verantwoordelijk voor elkaar, als zusters en broeders in het geloof – ze hebben als doel om ‘een kerk zonder smet of vlek’ te zijn. In sommige Mennonitische omgevingen werd het afgescheiden bestaan van anderen gezien als de beste methode voor het deugdelijk leven in een wereld met al haar sociale, milieu-gerelateerde en politieke problemen. Andere doopsgezinde gemeenschappen in Europa hebben echter ook in toenemende mate een visie omarmd die leidt tot actie en gedrag (of juist het vermijden daarvan) met een politieke lading. Ook de weigering om betrokken te raken is een politiek statement; al onze manieren van politieke stellingname zeggen iets over onze houding, ook het niet-handelen communiceert zo een positie.

We erkennen dat één manier om iets te doen is om gebruik te maken van ons kiesrecht; we kunnen zorgen voor een ruimte waarin het mogelijk is kritisch te discussiëren over nationalisme en andere manieren waarop mensen worden uitgesloten. We kunnen onze christelijke roeping om vrede en gerechtigheid versterken in onze kerkdiensten en gebeden. We kunnen ons inzetten bij christelijke organisaties die zich met deze onderwerpen bezighouden. Als gelovigen voelen we dat ons gevraagd wordt om te zorgen voor de ‘vrede in de stad’ (Jeremia 29:7). Deze zorg vraagt om de totstandkoming van een zuster- en broederschap tussen alle mensen. Het beeld zoals Paulus dat beschrijft van één lichaam met vele leden (1 Kor 12) waarbij ieder lid het andere nodig heeft, inspireert ons. Het is niet ons doel om gescheiden te zijn van ‘de anderen’, maar juist om een gemeenschap te vormen van rechtvaardigheid en vrede in Europa. Om die reden vinden we het van groot belang om deel te nemen aan de aanstaande verkiezingen van het Europees Parlement.

We vinden niet dat de kerk de zijde van een bepaalde politieke partij in zou moeten nemen, maar we sporen iedereen aan om te kiezen conform hun persoonlijke en gemeenschappelijke waarden. In onze groep is dat de christelijke visie die ons via de doopsgezinde traditie doorgegeven is. Iedere stem telt bij een verkiezing; onze betrokkenheid op sociaal beleid, de omvorming van conflicten en zorg voor de gemeenschap zijn daarin belangrijke aandachtspunten. Het uitbrengen van een stem is een van de manieren om deze visie onder de aandacht te brengen in het democratische maatschappelijke spectrum.

Opgesteld in Klaipėda, 27 april 2019
(Jelle Waringa)


Terug