> nieuws

Nieuws

 
16 januari 2019

De cursus 'Doperse Theologie' stopt in de huidige vorm

Afgelopen weekend heeft ds. Gerke van Hiele in Mennorode bekendgemaakt dat hij zal gaan stoppen als organisator van de Doperse Cursus. Na vele jaren van inzet heeft hij gemeend dat het tijd is om zijn werkzaamheden voor de Doperse Cursus te beëindigen. We zijn hem zeer dankbaar voor het werk dat hij heeft verricht en voor de wijze waarop hij deze functie heeft vervuld. Vele cursisten hebben geprofiteerd van zijn kennis en zijn vaardigheid doopsgezinde theologie ook voor leken inzichtelijk te maken. 

In overleg met o.a. Gerke van Hiele zelf is besloten dat nu ook het moment gekomen is om op te houden met de Doperse Cursus zoals die nu bestaat. Verschillende overwegingen spelen daarin een rol: het aantal deelnemers neemt af (het wordt zichtbaar moeilijker om een cursus ‘vol’ te krijgen), er ontstaan steeds meer regionale initiatieven naast de Doperse Cursus in de vorm van leerhuizen etc. (dat brengt de vraag met zich mee: ‘Is er misschien behoefte aan vernieuwing?’) en er is de vraag naar de plaats van samenkomst (moet het meer regionaal of juist op een andere plek?).

De Cursus Doperse Theologie bestaat sinds 1984. In de tweejarige basiscursus en de daaropvolgende tweejarige vervolgcursus hebben honderden doopsgezinden en ook vele niet-doopsgezinden geleerd over de doopsgezinde geschiedenis, bijbelopvatting en doopsgezinde geloofsleer. Er werd niet alleen geleerd, mensen werden geïnspireerd en er ontstond vaak een grote verbondenheid tussen de cursisten.

Veel docenten hebben daaraan bijgedragen. Op de foto van de eerste cursistengroep staan prof. Sjouke Voolstra (geloofs- en zedenleer), Prof. Henk Kossen (Gemeentebeleid) en ds. Jaap Brüsewitz (doopsgezinde geschiedenis) als docenten van het eerste uur.
Veel anderen, al dan niet verbonden aan het seminarium hebben later ook hun bijdrage geleverd gedurende lange of kortere tijd. 

Vanaf 1998 werd de coördinatie van de cursus verzorgd door Gerke van Hiele die ook het vak Geloofsleer doceerde. Hij volgde als coördinator Jaap Brüsewitz op die ook een aantal jaren die rol vervulde.
De praktische organisatie lag in handen van het ADS bureau.
Alhoewel de cursus inhoudelijk formeel viel onder het Doopsgezind Seminarium werd het na de oprichting van het DCG een gezamenlijke activiteit omdat er zeker ook aspecten aan zaten die te maken hadden met kadertraining (ook één van de oorspronkelijke doelen van de cursus). Over de organisatie van de cursus, zowel inhoudelijk als praktisch werd altijd overleg gevoerd met het managementteam van de ADS (Overleg ADS/Seminarium/Gemeenteopbouw).

De laatste jaren zagen we een geleidelijke achteruitgang van het aantal aanmeldingen voor de basiscursus. Bij de start van de huidige basiscursus lukte het maar net één groep te creëren.
Toen Gerke van Hiele meedeelde dat hij per medio 2019 (het einde van de huidige basiscursus) zijn betrokkenheid bij de cursus zal beëindigen is nagedacht over hoe nu verder. De cursus heeft al 34 jaar hetzelfde stramien. Het is dus de vraag of dit niet het moment is om te zoeken naar een ander, vernieuwend inhoudelijk aanbod. Dit alles in overleg met Gerke van Hiele.

Hierna is besloten om de activiteiten van de cursus in de huidige vorm te beëindigen en een jaar te nemen om een nieuw, inspirerend inhoudelijk aanbod te ontwikkelen waarbij waardevolle elementen uit de huidige cursus mee genomen kunnen worden. Dat gebeurt natuurlijk in wisselwerking en dialoog met alle direct betrokken partijen, ADS en Seminarium, maar ook docenten en (oud-)cursisten. Zo hopen we in de toekomst op een eigentijdse manier weer een nieuwe generatie te laten kennis maken met onze rijke doopsgezinde traditie.

In mei zal een passende afsluitende bijeenkomst worden georganiseerd waarbij cursisten en oud-cursisten ook de mogelijkheid krijgen om afscheid te nemen van Gerke. Wij houden u daarvan de komende tijd op de hoogte.

Wij hopen u hiermee nu eerst voldoende te hebben ingelicht. We hebben er alle vertrouwen in dat er nieuwe wegen gevonden kunnen worden om het doopsgezinde gedachtegoed in bredere kring inzichtelijk te maken.

Het management team van de ADS
Henk Stenvers, Alex Noord, Machteld Stam.


Terug
 
  Meer informatie   Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl