> nieuws

Nieuws

1 juni 2018

Broederschapsvergadering 26 mei

De voorjaarsvergadering werd gehouden in de Johanneskerk in Amersfoort. Een van de belangrijkste agendapunten was het voorstel tot reglementswijziging. Om een rechtsgeldig besluit te kunnen nemen zou twee derde van het aantal leden, gemeente-afgevaardigden dus, aanwezig moeten zijn. Dat aantal werd niet gehaald, het bleef steken op 63 procent.

De Broederschapraad (BR) heeft anderhalf jaar geleden vanuit de BV de opdracht gekregen te kijken naar de actualisering van de reglementen, een mogelijke aanpassing van de structuur en een beeld van de toekomstige gemeente. Leidraad daarbij is de beleidsnota van algemeen secretaris Henk Stenvers Lopen op het water. Na vele discussieronden werd het voorstel tot actualisering van de reglementen, bedoeld voor een interim-periode, nu aangenomen met 61 stemmen vóór, 4 tegen en 3 onthoudingen. Wel zal het besluit, om rechtsgeldig te zijn, in de komende BV moeten worden bekrachtigd. Ondertussen wordt verder gewerkt aan een ingrijpender structuurwijziging. 

Het middagprogramma werd verzorgd door de gezamenlijke werkgroep van het Seminarium en de Adviesgroep Geestelijke Zaken. Deze werkgroep richt zich op de derde poot van het nieuwe beleid: de toekomst van de gemeenten. In vijf discussiegroepen werden 16 stellingen besproken rond ‘Wat beweegt ons, doopsgezinden, en waar willen we naar toe?’ Enkele stellingen luidden: ‘Christus is ons voorbeeld, niet meer, niet minder’; ‘De vrije belijdenis is voor ons essentieel’; ‘Vrijzinnigheid en orthodoxie staan volwaardig naast elkaar in de doopsgezinde wereld’; ‘Elke doopsgezinde gemeente moet een vredesgemeente zijn’. De werkgroep zal voor het eind van het jaar – het streven is vóór de volgende BV - een richtinggevende discussienota het licht laten zien. Daarin zal aandacht zijn voor identiteit, vieringen, Avondmaal, liturgie, vieren, leren, dienen, getuigen, verhouding tot de wereld, en meer.

De jaarrekening van de ADS werd met instemming goedgekeurd, evenals de jaarrekening van de IDGP. Het jaarverslag werd goed ontvangen, waarbij opgemerkt werd dat vormgeving en leesbaarheid steeds beter zijn geworden. Ook werd ingestemd met de benoeming van br. Gabe Hoekema als secretaris van de BR, zr. Miekje Hoffscholte-Spoelder als lid van de BR, zr. Flora Visser als lid van het college van Curatoren en br. Cees van Oudenallen als lid van het bestuur van de Stichting IDGP. Van br. Sikke R. Roosma werd in de vergadering warm afscheid genomen. Hij was de afgelopen zes jaar secretaris van de BR.

Sikke Roosma


Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl