> agenda

Agenda

10 maart 2018, 10:00 uur

Vredeswerkdag in Amsterdam Zuidoost

DE Brede School, Egoli 2, Amsterdam-Zuidoost (voorheen de Bijlmer)

Kunnen we veilig samenleven? Heeft veiligheid een kleur?

Een toenemende tweedeling wordt steeds meer voelbaar in onze samenleving. Nederlanders, aan welke kant van de scheidslijn ze zich ook bevinden, voelen zich meer en meer onveilig in eigen land. Gevoelens die versterkt worden door wat zich op het wereldtoneel afspeelt zoals oorlogen en geweld, vluchtelingen en migranten, economische crises en klimaatverandering. De roep om lokale veiligheidsmaatregelen is de afgelopen jaren dan ook flink gegroeid en die discussie is ook weer opgelaaid in het kader van het aanstaande referendum over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten waarbij voorstanders van de wet zullen wijzen op de talloze bedreigingen in binnen- en buitenland waartegen we beschermd moeten worden.

Maar bieden al die maatregelen nu echt veiligheid of versterken ze de angst en de verdeeldheid in de samenleving? Vormen ontmoetingen, gesprekken en bruggenbouwen geen betere remedie tegen onze angsten en gevoelens van onveiligheid? Dat kan leiden tot een veiligheid die we met elkaar delen in plaats van een veiligheid waarbij we anderen uit onze omgeving proberen te weren. Dat laatste versterkt juist die verdeeldheid die we willen oplossen, en gaat ten koste van de veiligheid van onszelf en de ander. Dat is exclusieve veiligheid. Maar wij willen streven naar inclusieve veiligheid.

De Initiatiefgroep Inclusieve Veiligheid organiseert een bijeenkomst over inclusiviteit en veiligheid met het accent op migratie en anti-discriminatie. Deze dag wordt georganiseerd op DE Brede School, in het hart van multicultureel Nederland: Amsterdam Zuidoost (voorheen de Bijlmer). Reserveer de dag alvast en houd de website www.samenveilig.earth in de gaten voor meer informatie.

Het doel van de dag is om met elkaar - mensen vanuit de vredesbeweging en daaromheen, met en zonder migratie-achtergrond en met verschillende culturele achtergronden - helder te krijgen hoe we in onze samenleving met elkaar SAMEN willen leven. Hoe kunnen we het daadwerkelijk samen leven bevorderen in plaats van bij te dragen aan de toenemende polarisatie op basis van huidskleur, afkomst of religie? Iedereen hoort erbij! Dat zou de basis moeten zijn. We proberen tot een betere kennismaking met elkaar te komen en daardoor wellicht tot nieuwe handelingsperspectieven en actuele allianties voor een bredere en kleurrijker vredesbeweging. In een verdeelde samenleving staat veiligheid onder druk. Hoe kan devredesbeweging nu juist bijdragen aan het vergroten van de samenhang in onze eigen samenleving, en zo de vrede bevorderen?

Tijd: 10:00 uur tot 16:00 uur inclusief lunch, en afsluitend hapje en drankje.

Sprekers, voor zover op dit moment bekend of gevraagd: Bart Jan Commissaris (DE Brede School), Maarten van der Werf (Christian Peacemaker Teams), Henk van Apeldoorn (activist voor vrede), Jan Schaake (Enschede voor Vrede), iemand van (dialoog)Platform INS (Ins betekent mensheid in het Arabisch) en nog anderen.

Aanmelding via www.samenveilig.earth/agenda.


Terug