> nieuws

Nieuws

 
23 mei 2017

Hoofd, handen en hart

Meer dan de helft van de gemeenten was vertegenwoordigd op de 91e Broederschapsvergadering op 20 mei 2017. Daarmee werd het quorum gehaald (53%). Voorzitter br. Frans Dukers opende de vergadering op het voor ons zo bekende adres van de Johanneskerk in Amersfoort.

Br. Gabe Hoekema leidde een moment van bezinning en zei in zijn overweging op basis van Johannes 14: 1-3 onder andere: “Hoeveel lef hebben wij (nog) om gemeente te zijn in deze tijd”. Tevens  werd stilgestaan bij het overlijden van de ADS-proponenten: br. Lieuwe Overweel, br. Martien Postema en br. Jaap Gulmans.

Br. Hoekema keek ook even vooruit bij de stand van zaken rond de pelgrimage van vrede en gerechtigheid. Het thema voor 2017-2018 (het derde jaar van de pelgrimage) is ‘Zo goed als nieuw’. De Adviesraad Geestelijke Zaken en het Seminarium gaan verder bekijken of aan deze periode van drie jaren nog eenzelfde periode kan worden gekoppeld.

Br. Thijs van Hoogstraten gaf als lid van de Adviesraad Geestelijke Zaken een korte toelichting op de onlangs verschenen bundeling van drie adviezen, zoals die bij de vergaderstukken was opgenomen. Voorzien van enkele opmerkingen en adviezen uit de zaal gaf br. Van Hoogstraten aan dat het goed is dat we met zijn allen blijven nadenken over de vragen ‘wat ons bindt, hoe we zichtbaar kunnen zijn in de samenleving en de zoektocht als persoon en als gemeente’.

Een van de hoofdgerechten van het ochtendprogramma was de tussentijdse rapportage van de Reglementscommissie. Zr. Norma van de Berg gaf een uitgebreide toelichting op de stand van zaken tot nu toe. En ze nodigde de aanwezigen en de gemeenten uit om de komende maanden eventuele op- en aanmerkingen, suggesties en (verbeter)voorstellen toe te zenden aan het kantoor van de ADS. Daarmee kunnen de commissie en de Broederschapsraad dan weer vooruit. Het streven is om voor november ‘meters te maken’.

Nu al kwamen er enkele vragen en opmerkingen uit de vergadering met betrekking tot de plaats van de Instellingen binnen het Reglement, de gekozen stemverdeling op basis van het ledental, een onderzoek naar de mogelijkheid van een directeur-bestuurder, de plek en status van vrienden/belangstellenden, de waarde van een beleidsplan, de positie van samenwerkingsgemeenten, de doelmatigheid van het samenkomen, de naamgeving van de “gemeentevergadering”. Er was waardering voor de stand van zaken en de stappen die nu zijn gezet.Br. Renze Zijlstra kwam als enig lid van de Raad van Toezicht, die haar werkzaamheden heeft opgeschort in afwachting van de vorderingen van de Reglementcommissie, nog een korte toelichting geven op de huidige stand van zaken.

Het andere belangrijke onderdeel van het ochtendprogramma is de goedkeuring van de jaarrekening 2016 van de ADS. De werkzaamheden en de verklaring van de Financiële Commissie, die nu ad-hoc functioneert, kregen de goedkeuring van de aanwezigen, waarmee de jaarrekening ook werd goedgekeurd. Wel werd de Commissie verzocht om in de verklaring haar werkzaamheden iets uitgebreider te beschrijven. Ook de jaarrekening van de Instelling ten dienste van Doopsgezinde Gemeenten en Predikanten werd goedgekeurd.

De notulen van de vorige BV werden met een kleine verbetering vastgesteld. Kennis werd genomen van de jongste besluiten van de Broederschapsraad. Er was veel waardering voor de jaarverslagen. Br. Paul Thimm en zr. Hester Wouda werd herbenoemd in respectievelijk het College van Curatoren en de Adviesraad voor Geestelijke Zaken.

De rector van het Seminarium, br. Alex Noord, kon een primeur aankondigen, namelijk dat prof. dr. Chris Doude van Troostwijk de volgende ‘visiting professor’ wordt, als opvolger van prof. dr. Erik Borgman. De wisseling van de wacht is op 5 oktober a.s. tijdens een symposium in de Singelkerk in Amsterdam. Verder kondigde hij nog een aantal lezingen en workshops aan waarin br. Borgman acte de présence zal geven.

Br. Henk Stenvers gaf vervolgens een toelichting op het programma van de MERK, volgend jaar rond Hemelvaartsdag in Montbéliard in Frankrijk. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met de vele doopsgezinden in Europa. Het thema van de bijeenkomst is “TransMission, met als ondertitel “Het verhaal dat je niet voor je zelf kan houden”. Meer informatie op de website www.cme2018.com.

Zr. Antje van Dijk kwam in de Open Ruimte aan het woord en zij keek met blijdschap en een beetje droefheid terug op de Elspeet Conferentie van de LFDZ, afgelopen week. Veel warmte en betrokkenheid werden door de ruim 150 aanwezige zusters ervaren. Zr. Van Dijk bood de ADS de quilt aan die naar aanleiding van het Wereldcongres in Calcutta 1997 door zr. Griet Scholten uit Balk was gemaakt. De ADS zal er een mooie plek voor zoeken.

Verder gaf zr. Ineke Reinhold namens de GDB in de Open ruimte aan dat ze al weer druk bezig zijn geweest met het samenstellen van een map rond genoemd jaarthema. In augustus a.s. zullen de mappen voor gemeenten beschikbaar zijn. Om alvast een indruk te krijgen van de onderwerpen is een mailtje aan GDB voldoende, zo gaf zr. Reinhold aan. Wel is het van belang dat er ook feedback komt uit de gemeenten voor wat betreft plannen en ideeën die voor anderen ook wellicht bruikbaar zijn.

Na de goede en smaakvolle lunch, die weer door de leden van de DG Amersfoort was klaargemaakt, kwam zr. Marjan Kip, samen met een aantal broeders en zusters uit Almere het middagprogramma verzorgen. Naar aanleiding van haar proponentsscriptie had ze zich afgelopen tijd ook verdiept in de nota “Lopen op het water” van br. Henk Stenvers.

In haar presentatie ging het om “hoofd, handen en hart” Gekozen was voor een werkvorm met stilte en bezinning. De volgende drie zaken kwamen aan de orde: loslaten, aanpassen en Jezus weer centraal. De reacties na afloop waren positief. Zowel van zr. Marjan Kip, die het moedig vond van de BR om dit onderwerp en deze werkvorm op de BV aan de orde te stellen, als van de aanwezigen.

Zr. Kip zal de verschillende ‘woorden’ bundelen en aanbieden aan de BR. Die zal ze toezenden aan de gemeenten. De vorm waarin is nog niet bekend.

Bij de mededelingen geeft br. Henk Stenvers aan dat de gemeenten Het Bildt en Koudum zich per 1 januari 2017 hebben opgeheven. De leden zijn, voor zover zij dat te kennen gaven, overgegaan naar naastgelegen gemeenten.

Met de constatering van de voorzitter dat we kunnen terug kijken op een goede vergadering en het zingen van een lied werd de vergadering afgesloten.

Tekst Sikke R. Roosma | Foto Henk Stenvers


Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl