> nieuws

Nieuws

 
25 april 2016

Broederschapsvergadering april

Een tjokvolle agenda op de 89e Broederschapsvergadering. Op 23 april kwamen in Amersfoort afgevaardigden van de doopsgezinde gemeenten in Nederland bij elkaar om van gedachten te wisselen en besluiten te nemen over overkoepelende (beleids-)zaken in de doopsgezinde geloofsgemeenschap.

Aan het begin van de vergadering werden, na het lezen van Psalm 131, de voorgangers herdacht die de broederschap in hun werkzame leven hebben gediend en die in de afgelopen maanden zijn overleden: ds. Jochum Dijkstra, ds. Piet Messie, ds. Folkert van der Meulen, ds. Teatske Alberda-van der Zijpp. Aansluitend hield ds. Andries Bakker een overdenking naar aanleiding van Lukas 13: 18-21 (over het mosterdzaadje en het zuurdesem).

In het ochtendgedeelte werden diverse formele zaken behandeld, zoals het bespreken van de ingekomen stukken en reacties daarop, het doornemen en zo nodig accorderen van notulen, besluitenlijsten en jaarverslagen. Ook werd er naar aanleiding van een brief van de Raad van Toezicht van gedachten gewisseld over de gewenste en benodigde rol van de Raad van Toezicht, en de verhouding van die raad tot de broederschapsraad en de broederschapsvergadering.

Onder het kopje 'beleid' werd de vergadering geďnformeerd over de stand van zaken op het gebied van beleidsontwikkeling, toerustingsbijeenkomsten voor kerkenraadsleden, de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede en de samenwerking tussen gemeenten in Noord-Nederland. Met name rondom de voortgang van beleidsontwikkeling werd er volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ervaringen en opvattingen vanuit de diverse gemeenten te delen. Verder praatte rector Alex Noord de aanwezigen bij over de ontwikkelingen en activiteiten van het Doopsgezind Seminarium, dat zich ook voor het komend studiejaar mag verheugen op een aantal nieuwe studenten.

Nog voor de lunch vonden er twee presentaties plaats. Alle Hoekema overhandigde het eerste exemplaar van het boek over Frits Kuiper ('de meest markante en dwarse doperse theoloog van de twintigste eeuw', aldus Hoekema) aan ADS-voorzitter Frans Dukers. Aansluitend presenteerden Janneke Leerink en Jan Willem Stenvers het nieuwe initiatief Menno's Global Village, een organisatie die zich inzet om verbinding te leggen tussen Nederlandse doopsgezinde jongeren en de internationale doopsgezinde gemeenschap. Bijvoorbeeld door uitwisseling, reizen, traineeships of conferenties.

Een aantal agendapunten moest worden doorgeschoven naar het begin van het middaggedeelte, zoals de benoemingen van bestuurders en commissieleden (zie onder) en het doornemen en accorderen van de jaarrekening van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en van de Instelling ten dienste van Doopsgezinde Predikanten en Gemeenten.

Aansluitend vonden er presentaties vanuit diverse gemeenten plaats, over activiteiten die succesvol zijn gebleken én die hebben geleid tot een (verdere) activering van het gemeenteleven. Deze presentaties, voortgekomen uit een al langer gekoesterde wens van de vergadering om (succes)ervaringen uit te wisselen, werden goed ontvangen en gaven een hoopvol beeld in een tijd waarin vooral verhalen over krimp of sluiting de boventoon voeren. Of zoals een van de sprekers het aan het begin van de dag al met een knipoog zei: 'ze zijn in Nederland nog niet van die doopsgezinden af'.

Komen en gaan
- Sikke Roosma werd herbenoemd als secretaris van de Broederschapsraad, voor de periode 2016-2018.
- Willem Wouda treedt toe tot het bestuur van de IDGP, voor een termijn van 4 jaar.
- Frans Misset versterkt de Raad van Toezicht (2016-2019), waarmee de raad weer voldoet aan het minimum aantal leden.
- Geja Laan treedt toe tot het College van Curatoren van het Doopsgezind Seminarium (2016-2020), terwijl Cees Blokland (voorzitter) en Han Cuperus met terugwerkende kracht werden herbenoemd (2015-2017).


Terug
 
  Meer informatie   Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl